Program obnovy dediny 2014

Posledná aktualizácia: 17. júla 2014

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2014, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 6.5.2014 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom: zoznam. Príjemcom dotácií bude odoslané oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny, ktorého súčasťou je aj rozhodnutie a zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2014.

Upozorňujeme príjemcov dotácie, že zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je účinná dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv - zverejnenie zabezpečuje SAŽP. Príjemca dotácie je povinný túto zmluvu zverejniť na svojej web stránke.

 

Ďalej upozorňujeme žiadateľov:
1. všetky doklady potrebné k podpisu zmluvy pošlete vopred poštou, my ich skontrolujeme, prípadne budeme s vami komunikovať ohľadom doplnenia chýbajúcich dokladov, zostavíme a vytlačíme zmluvu a následne sa dohodneme na termíne, kedy prídete k nám do BB zmluvu podpísať.

2. Verejné obstarávanie - pred podpisom zmluvy požadujeme od Vás doručiť kompletnú agendu týkajúcu sa procesu VO - čiže: vyhlásenie, menovanie členov komisie pre VO, rozposlanie ponúk, prijatie ponúk (z knihy došlej pošty, resp.e-maily), zápis zo zasadnutia komisie pre VO a následne zmluva/objednávka s vybraným dodávateľom.

Celú agendu pošlite spolu s ostatnými dokladmi potrebnými pre zostavenie zmluvy (viď bod 1). Bude u nás skontrolovaná a následne vám bude celá agenda vrátená pri podpise zmluvy. Ponecháme si len kópiu zápisu zo zasadnutia komisie pre VO a zmluva/objednávka s vybraným dodávateľom - takže by sme vás prosili tieto kópie si vopred pripraviť.

Dokumenty na stiahnutie:

 «Usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fodnu v rámci POD 2014»

 «Čestné vyhlásenie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH»

 «Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v Programe obnovy dediny za rok 2014»

 «Informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD 2014» 

 «Zoznam dokladov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie» 

      aktualizovaný dňa 20.5.2014

 «Doklad č.1: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k zabezpečeniu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov»

 «Doklad č.2: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou»

 «Doklad č.3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa, ktorý bol uskutočnený podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. podľa zákona platného v čase výberu dodávateľa»

 «Doklad č.4: Určenie kontaktnej osoby»

 «Doklad č.10: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2014 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov»

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 «Podrobný návod na používanie webovej aplikácie webPOD

 «Zoznam príloh k Žiadosti o podporu formou dotácie z POD 2014»

  «Príloha č.8: Položkovitý rozpočet»

  «Usmernenie pre príjemcov dotácie platné na rok 2014»

  «Špecifikácia oblastí podpory POD 2014»

  «Kontakty regionálnych poradcov SAŽP pre POD 2014»

 «Prehľad o POD 2014 a POD 2014 - ZD»


Kontakty:

Príprava zmlúv: Ing. Ivona Cimermanová, tel. 048/4374 176, e-mail:  pod.ziadost@sazp.sk.