Program obnovy dediny 2014 - Zelená dedina

Posledná aktualizácia: 17.júla 2014

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2014, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 6.5.2014 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom: zoznam. Príjemcom dotácií bude odoslané oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny, ktorého súčasťou je aj rozhodnutie a zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie pre rok 2014.


Upozorňujeme príjemcov dotácie, že zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je účinná dňom zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv - zverejnenie zabezpečuje SAŽP. Príjemca dotácie je povinný túto zmluvu zverejniť na svojej web stránke.

Ďalej upozorňujeme žiadateľov:
1. všetky doklady potrebné k podpisu zmluvy pošlete vopred poštou, my ich skontrolujeme, prípadne budeme s vami komunikovať ohľadom doplnenia chýbajúcich dokladov, zostavíme a vytlačíme zmluvu a následne sa dohodneme na termíne, kedy prídete k nám do BB zmluvu podpísať.

2. Verejné obstarávanie - pred podpisom zmluvy požadujeme od Vás doručiť kompletnú agendu týkajúcu sa procesu VO - čiže: vyhlásenie, menovanie členov komisie pre VO, rozposlanie ponúk, prijatie ponúk (z knihy došlej pošty, resp.e-maily), zápis zo zasadnutia komisie pre VO a následne zmluva/objednávka s vybraným dodávateľom.

Celú agendu pošlite spolu s ostatnými dokladmi potrebnými pre zostavenie zmluvy (viď bod 1). Bude u nás skontrolovaná a následne vám bude celá agenda vrátená pri podpise zmluvy. Ponecháme si len kópiu zápisu zo zasadnutia komisie pre VO a zmluva/objednávka s vybraným dodávateľom - takže by sme vás prosili tieto kópie si vopred pripraviť.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 «Usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fodnu v rámci POD 2014»

 «Čestné vyhlásenie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH»

 «Príloha č. 2 Zmluvy: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v Programe obnovy dediny za rok 2014»

 «Informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD 2014»

 «Zoznam dokladov k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí dotácie»

      aktualizovaný dňa 20.5.2014

 «Doklad č.1: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k zabezpečeniu najmenej 5% nákladov z iných zdrojov»

 «Doklad č.2: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou»

 «Doklad č.3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa, ktorý bol uskutočnený podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. podľa zákona platného v čase výberu dodávateľa»

 «Doklad č.4: Určenie kontaktnej osoby»

 «Doklad č.10: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2014 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov»

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  «Príručka k webovej aplikácii webPOD-ZD» (aktualizované dňa 29.11.2013, zmena dátumu v časti E)

  «VZOR Žiadosti o podporu formou dotácie k Programu obnovy dediny 2014 - Zelená dedina» (aktualizované dňa 13.11.2013, zmeny v pravidlách posielania príloh)

  «Príloha č.6 Položkovitý rozpočet - tabuľka» 

  «Usmernenie k Programu obnovy dediny 2014 - Zelená dedina» (aktualizované dňa 13.11.2013, zmeny v pravidlách posielania príloh)

  «Špecifikácia oblastí podpory POD 2014 - Zelená dedina»

  «Prehľad Programu obnovy 2014 a Programu obnovy dediny 2014 - Zelená dedina»  

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

príprava zmúv: Ing. Jana Maková, tel. 048/4374 176, e-mail jana.makova@sazp.sk