Program obnovy dediny 2017

Posledná aktualizácia: 19. apríla 2017

 

Oznamujeme žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 30. marca 2017 bola poskytnutá podpora nasledovným žiadateľom:

Zoznam podporených žiadateľov vrátane rozhodnutí

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny spolu so základnými informáciami a pokynmi týkajúcimi sa ďalšieho postupu.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2017

Doklad č. 3: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k zabezpečeniu najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov

Doklad č. 4: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k prácam a výdavkom súvisiacim s dotáciou

Doklad č. 5: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k výberu dodávateľa

Doklad č. 6: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu dotácie k neuplatneniu si práva na odpočítanie DPH

Doklad č. 7: Určenie kontaktnej osoby pre projekt

Doklad č. 13: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2017 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Vybraná fotogaléria: