Čo všetko sme z Programu obnovy dediny podporili:

587

územných plánov, resp. jeho etapy

283

iných dokumentácií (štúdie, urbanistické štúdie, krajinnoekologické plány, odpady, zeleň, náučné chodníky a cyklotrasy, športoviská, využitie biomasy, rybníky a pod.)

268

verejných priestranstiev – ich úpravy a estetizáciu

215

projektových dokumentácií stavieb a revitalizácie verejných priestorov

184

projektov výsadby zelene, sadovníckych úprav, revitalizácií miestnych parkov

150

projektov týkajúcich sa vody (rekonštrukcia a úpravy vodných nádrží, rybníkov, úprava minerálnych prameňov a studní, regulácia potoka, úprava korýt)

125

športovísk, cyklotrás, oddychových zón, či turistických chodníkov

108

projektových dokumentácií environmentálnej infraštruktúry – čistiarní odpadových vôd, kanalizácie, vodovodov...

091

autobusových zastávok a čakární

079

monografií, propagačných a prezentačných materiálov

078

projektov zameraných na odpady (zameraných na separovaný zber, sanácie divokých skládok, kompostoviská)

072

tržničiek, vyhliadkových veží, altánkov, mostíkov a iných prvkov drobnej architektúry

071

kultúrnych a vzdelávacích aktivít, odborných seminárov a exkurzií na tému obnovy dediny, Inšpiračnú školy vidieka

064

monografií, propagačných a prezentačných materiálov

062

strategických dokumentov, programov rozvoja, či stratégií trvaloudržateľného rozvoja

062

projektov zameraných na využitie voľného času detí a mládeže, detských ihrísk, či klubov

049

upravených a zrekonštruovaných miestnych komunikácií, či parkovísk

047

zrekonštruovaných kultúrnych zariadení a kultúrnych pamiatok

038

múzejných expozícií, remeselných a ľudových izieb, informačných centier

033

informačných systémov v obci, informačných tabúľ, či pútačov

021

požiarnych zbrojníc a požiarnych nádrží

021

úprav kostolov, kaplniek a zvoničiek a ich okolia