Súťaž o Európsku cenu obnovy dediny 2018

 

Európska cena obnovy dediny 2018

Európske vyznamenanie za rozvoj vidieka a obnovu dediny

Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny

pod mottom

 

„Weiter denken/Myslieť dopredu“

 

 

Cieľom 15. ročníka Európskej ceny obnovy dediny je odmeniť najmä vynikajúce a príkladné procesy rozvoja a  obnovy vo vidieckych komunitách s prihliadnutím na ekonomický a  kultúrny kontext. Hlavným kritériom je, aby prijaté opatrenia boli v súlade s  poslaním a víziami Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) pre trvalo udržateľný rozvoj európskych dedín a vidieckych oblastí a aby prispievali k  posilneniu a udržateľnosti vidieckych oblastí a zlepšili kvalitu ľudí žijúcich na vidieku. Cena podporuje najmä tie obce, vidiecke regióny a združenia v Európe, ktoré stavajú aktuálne výzvy svojho rozvoja na procese „zdola nahor“ a prostredníctvom realizácie inovatívnych, vizionárskych a trvalo udržateľných projektov zabezpečujú moderný, na budúcnosť orientovaný rozvoj. Preto by mala byť týmto lokalitám venovaná osobitná pozornosť, aby ich spoznal ich región, ich krajina, Európa a zvyšok sveta, ako príklad ochoty prevziať zodpovednosť za riešenie závažných problémov, ktoré ovplyvňujú obyvateľstvo.

Motto súťaže „myslieť dopredu“ odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé rozhodnutie a  opatrenie ovplyvní iné sektory. Samotná obec, vidiek a ich rozvoj je konfrontovaný s prekážkami, ktoré treba prekonať. K tomu sa pripája skutočnosť, že vidiecky rozvoj je stále vo väčšej miere konfrontovaný s výzvami, ktoré nie je možné prekonať v úzko priestorových hraniciach ani jednoduchými odpoveďami. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú realitu, prejavili sa ako objavitelia, a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo udržateľnými opatreniami. Myslieť v dlhodobom kontexte, trvalo udržateľne, s prihliadnutím na inovatívne, kreatívne a rozvojové procesy. To je obzvlášť dôležité pre zapojenie všetkých obyvateľov, ktorí majú vzťah k svojmu okoliu a priestoru a do miestneho diania. Tak sa získajú a prilákajú nové pohľady, nápady a perspektívy. V neposlednom rade, motto súťaže oslovuje vidiecke oblasti k podpore a  vzájomnej spolupráci so svojimi susedmi a k spoločnému spájaniu síl prostredníctvom mikroregiónov,  regionálnych spolkov a združení.

 

Kritériá hodnotenia

V súťaži sa hodnotí ako účastník dokáže reagovať na slabé a silné stránky, externé hrozby a príležitosti rozvoja, ktoré si zadefinoval na začiatku svojho rozvojového procesu. Pritom ide nielen o konkrétne opatrenia a projekty, či vybrané metódy, ale aj stratégie.

A. Stratégie

 • Zhoda cieľov,
 • súhlasnosť a komplexnosť,
 • trvalá udržateľnosť.

B. Metódy

 • Informovanosť a komunikácia medzi občanmi, politikmi a samosprávou,
 • vlastná iniciatíva a účasť občanov,
 • plánovanie, odborné poradenstvo a procesná podpora.

C. Tematické oblasti a ciele

 • Posilnenie ekologického poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pri rešpektovaní kultúrnej krajiny,
 • zodpovedné a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a využitie obnoviteľných surovín,
 • aktivity v zmysle zabezpečenie mobility obyvateľov, ako aj miestneho zásobovania
  a miestnej zamestnanosti s ohľadom na regionálnu pridanú hodnotu,
 • rozvoj sídla v zmysle ekonomických, ekologických, kultúrno-priestorových
  a spoločenských požiadaviek,
 • revitalizácia hodnotného starého a tvorba kvalitného nového stavebného fondu,
 • tvorba moderných sociálnych zariadení a sociálno-kultúrnych hodnôt,
 • posilnenie identity a sebavedomia obyvateľov,
 • podpora spôsobilosti a motivácie vidieckych obyvateľov spoločensky sa angažovať,
 • podpora účasti všetkých generácií, národností a menšín na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote.

D. Súlad s mottom súťaže


Ocenenia:

 • víťaz získa cenu „Európska cena obnovy dediny 2018“
 • druhé najvyššie ocenenie je „Európska cena obnovy dediny za komplexnú, trvalo udržateľnú obnovu, dediny mimoriadnej kvality v súlade s mottom súťaže“
 • účastníkom, ktorí budú pozitívne hodnotení vo viacerých oblastiach, bude udelený titul „Európska cena obnovy dediny za vynikajúce výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny“
 • účastníci, ktorí preukážu jednotlivé, mimoriadne presvedčivé projekty získajú titul „Európska cena obnovy dediny za vynikajúce výkony v jednotlivých oblastiach obnovy dediny“
 • mimoriadna cena poroty za presvedčivý súlad s mottom súťaže

 

Ceny sú nefinančné, vo forme symbolických predmetov, ako sú napr. trofeje, plakety a diplomy.

 

Termíny:

24. november 2017: nominácia súťažiacej obce (dodatočné nominácie sú možné do 5. februára 2018)

16. február 2018: uzávierka súťažných podkladov

jar 2018: prvé zasadnutie medzinárodnej hodnotiacej komisie v sútaži o Európsku cenu obnovy dediny

máj/jún 2018: výjazdové hodnotenia skupín členov hodnotiacej komisie v súťažiacich obciach

jún/júl 2018: záverečné zasadnutie medzinárodnej hodnotiacej komisie v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, stanovenie výsledkov

september/október 2018: odovzdávanie ocenení v obci Fließ, Tirolsko, Rakúsko

 

Informácie:

ARGE:

Theres Friewald-Hofbauer, Geschäftsführerin

Tel.: +43/ (0) 2742/ 28559 - 14

E-Mail: friewald@landentwicklung.org

Magdalena Mörkl, Sekretariat

Tel.: +43/ (0) 2742/ 28559

E-Mail: info@landentwicklung.org

Internet: www.landentwicklung.org

SAŽP:

Ing. Mária Zaušková

Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru

Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie

Tel.: 048 / 43 74 176

maria.zauskova@sazp.sk