Patríme do Európy?

alebo reportáž o tom, ako súťažia dedinky bývalého východného bloku v prestížnej európskej súťaži

 

V roku 2012 už po 12. krát zorganizovalo Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni súťaž o Európsku cenu obnovy dediny. Ostatný ročník sa niesol v znamení motta „Budúcnosti na stope“ a chcel upriamiť pozornosť na tie dediny a vidiecke komunity v Európe, ktoré realizujú aktuálne výzvy svojho životného priestoru cez vizionárske, inovatívne a kreatívne projekty a tým uvádzajú do pohybu moderný a na budúcnosť orientovaný rozvoj. Súťaže sa zúčastnilo celkom 29 súťažiacich obcí a dedín z 12 krajín Európy a medzi nimi bol aj slovenský reprezentant Oravská Lesná (okres Námestovo) ako víťaz národnej súťaže Dedina roka 2011. Víťazom súťaže sa stala obec Vals zo švajčiarskeho kantónu Graubünden, ktorá dokázala vytvoriť veľmi solídny základ pre budúce generácie realizáciou množstva ekonomických, ekologických a spoločenských opatrení, úžasnou kreativitou, konkrétnymi projektmi, ako aj veľmi citlivým a vzájomne prepojeným využívaním miestnych prírodných zdrojov  - vody, kameňa a trávy.

Možno je dobré zamyslieť sa nad otázkou, ako môžu spolu súťažiť obce z vyspelých západných krajín a bývalého „Ostbloku“... Aj keď je už viac ako 20 rokov od pádu železnej opony, rozdiely v vzhľade, pracovných príležitostiach, sociálnej starostlivosti, finančných možnostiach, kultúrnom vyžití, ako aj v celkovom rozvoji našich dedín sú stále viditeľné. Ale je tomu naozaj tak?

Nasledujúce príklady sú z dediniek – účastníkov európskej súťaže z bývalého východného bloku, ktorých som mala možnosť navštíviť ako porotkyňa európskej súťaže.

Príklad č. 1: Prežije „zielononóžka kuropatwiana“?

  Jaszkowa Górna, obec Klodzko, vojvodstvo Dolné Sliezsko, Poľsko

  Počet obyvateľov: 937

 

Príklad č. 2 Kde ešte viažu ručne metly


  Hainrode, obec Südharz, spolková krajina Sasko-Anhaltsko,    Nemecko

  Počet obyvateľov: 317

 

Príklad č.3: Čo majú spoločné sedliak Oneš a svätý Václav?


  Ratměřice, Stredočeský kraj, Česká republika

  Počet obyvateľov: 262

 

Príklad č. 4: Tam, kde ľad roztápa srdcia


  Oravská Lesná, Žilinský kraj, Slovensko

  Počet obyvateľov: 3.295

 

Z uvedených reportáží je zrejmé, že tie naše postsocialistické dedinky až tak nezaostávajú za tými západoeurópskymi... Aj keď je potrebné priznať, že niečom predsa len ešte zaostávame – hlavne čo sa týka vzhľadu obcí a finančných možností.... Pritom však netreba zabúdať, že rozvoj vidieka u nás sa deje za podstatne zložitejších podmienok – vyplývajúcich z historického vývoja, ekonomických podmienok, finančných možností – o to viac je každý malý úspech oveľa cennejší. Aktívnych a životaschopných dediniek, podobných tým vyššie opísaným, je v našich krajinách stále viac a viac. A u nás ešte stále existujú hodnoty, ktoré na Západe už veľmi nevidieť – vzájomnú súdržnosť a spolupatričnosť, pomoc, skromnosť, spätosť s prírodou, či hoci len takú obyčajnú radosť zo života... a to je náš odkaz Európe...

Zostavila a autorka fotografií: Ing.Ivona Cimermanová, SAŽP porotkyňa súťaže o Európsku cenu obnovy dediny