Seminár "Chápanie hodnôt, ktoré sme zdedili"

Posledná aktualizácia: 2. júla 2010

Miesto a termín konania: Teplý Vrch a okolie, august 2009

        "Chápanie hodnôt, ktoré sme zdedili" - ďalší slovensko-český seminár v produkcii Slovenskej agentúry životného prostredia (Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie Banská Bystrica) zožal úspech cieľovej skupiny, ktorou boli starostovia obcí, poslanci obecných zastupiteľstiev, aktívni občania, zástupcovia spolkov a miestnych inštitúcií. Konaný bol koncom augusta 2009 v území MAS Malohont, so zameraním na problematiku tvorby sídelného prostredia vidieka. Program seminára bol počas troch dní cyklický vždy inej skupine poslucháčov, pozostával z prednášok slovenských a českých odborníkov na spomínanú problematiku. Jeden deň sa prednášajúci venovali územiu formou odbornej exkurzie. 

        Cieľom odborných prednášok bolo prezentovať príklady dobrej praxe z obnovy vidieckeho prostredia, ako aj jeho manažmentu a upozorniť na problémy dostavieb na dedine, úprav verejných priestranstiev vrátane zelene, zachovania krajinného obrazu. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť uplatňovanie filozofie Programu obnovy dediny aj vo všetkých projektoch obcí, pretože je reálna hrozba narušenia vidieckeho životného prostredia z dôvodu absencie akýchkoľvek kritérií orientovaných na kvalitu výstupov projektov - z titulu zachovania kultúrnej kontinuity, historickej identity a tradícií a využívania techník a technológií šetrných k životnému prostrediu a vhodných do vidieckeho prostredia. Účelom prednášok bolo cielené porovnanie danej problematiky u nás a u českých susedov.

        Po úvodnom slove Ing. arch. Anny Kršákovej dostali priestor starostovia obcí Vlachovo SR - Mgr. Juraj Kováč a  Mořice ČR Ing. Jaroslav Knap. Prezentovali obnovu dediny a pozitívne zmeny, ktoré nastali po tom, ako sa ich obce zapojili do prestížnych súťaží: Vlachovo - víťaz súťaže Dedina roka 2005 a Mořice - Zelená stuha súťaže Vesnice roka 2008, ČR. Tak ako naši i českí víťazi  reprezentujú následný rok svoj štát v európskej súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, zelená stuha oprávňuje svojho držiteľa reprezentovať krajinu v súťaži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla. Zhoda prednášajúcich bola jednoznačná v tom, že účasť v súťaži priniesla do obce nielen zviditeľnenie, zatraktívnenie a skultúrnenie prostredia, ale bola veľkou motiváciou pre ďalšie aktivity domáceho obyvateľstva, posilnila ich hrdosť a spolupatričnosť.

        Ďalší blok bol zameraný na  ochranu, manažment a plánovanie krajiny, kde svoje poznatky odovzdal Mgr. Vít Hrdoušek – projektový manažér MAS LEADER Strážnicko, ČR. Prezentoval myšlienku spolupráce verejného, súkromného a tretieho sektora na princípe LEADER, čo je mimoriadne obľúbená forma spolupráce u našich susedov už niekoľko rokov. Zároveň poukázal na to,  čo všetko môžme využiť, použiť a vyrobiť z darov prírody (strom Slovácka - oskoruša – sorbus domestica).

        V závere seminára sa predstavili známi a uznávaní architekti z Čiech a Slovenska – Ing.arch. Igor Krpelán (Spolok pre obnovu dediny, SR) a Ing.arch. Jan Kruml (Škola vesnice, ČR), spolu so zástupcom Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, SR Ing.Zoltánom Balkom. Tematika posledného bloku prednášok bola zameraná na tvorbu sídelného prostredia, charakter a kvalitu zástavby a verejných priestranstiev na dedinách. Igor Krpelán poukázal na príklady architektúry z minulosti – harmóniu a súlad stavby s prírodou a príklady z prítomnosti – použitie pôvodných architektonických prvkov v modernej architektúre. Jan Kruml zaspomínal a poukázal na „nešváry“ a módne trendy v architektúre, nielen minulého režimu, ale aj v súčasnej dobe a Zoltán Balko prezentoval pozitívne príklady (v jednoduchosti je krása), ale aj negatívne príklady (všetkého veľa škodí) obnovy verejných priestranstiev zo Slovenska a zahraničia.

        Odborná exkurzia, konaná pre prednášajúcich, bola zameraná na  kultúrne dedičstvo, typickú ľudovú architektúru a realizáciu projektov Programu obnovy dediny v území MAS Malohont. Lektori tak mal možnosť oboznámiť sa s prostredím, ktoré im bolo dovtedy úplne neznáme. Prezentovaný bol úspešný projekt Mikroregiónu Rimava a Rimavica, ako dobrá myšlienka jednotných autobusových zastávok (drobná architektúra 3 typov autobusových zastávok zhotovená na základe architektonickej štúdie, svojím tvarovým a materiálovým riešením vhodná do daného prostredia bola postupe realizovaná vďaka podpore  z rôznych zdrojov – momentálne je 17 nových autobusových zastávok v území). Ďalším projektom je náročná rekonštrukcia kultúrno-historickej pamiatky vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, ktorej realizátorom je Občianske združenie OZVENY Hrachovo

        Románsko-gotický kostol z 13. storočia v obci Kyjatice, archeologické nálezisko ľudu kyjatickej kultúry a ďalší vzácny evanjelický ranogotický kostol z 13. storočia, prestavaný v 15. storočí v obci Kraskovo uchvátili svojimi gotickými freskami a maľovanými stropmi a oltármi, ako aj celkovou architektonickou kompozíciou sakrálnych komplexov. Obec Hostišovce bola zaujímavá zachovanou typickou ľudovou architektúrou s bohatou štukovou výzdobou a špecifickou zástavbou. V „rozprávkovej“ dedine Drienčany sa odohral záver exkurzie. V obci žil a pôsobil slovenský zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok a povestí Pavol Dobšinský, ktorý ovplyvnil charakter a ďalší rozvoj obce. Ako vonkajší prejav tejto duchovnej kultúry sú zrealizované vo volnej krajine nad obcou slnečné hodiny s výjavmi rozprávkových 12 mesiačikov. Ďalšie rozprávkové bytosti – baba Jaga, Dlhý, Široký a Bystrozraký, drak, princezná ožili v rukách miestnych majstrov – rezbárov a skrášľujú verejné priestranstvá.  

        Počas troch dní sa seminára zúčastnilo 94 účastníkov, ktorý sa v závere jednoznačne zhodli, že je potrebné a dôležité šíriť pozitívne príklady obnovy dediny, revitalizácie verejných priestranstiev ako aj skúsenosti s ochranou, manažmentom a plánovaním (starostlivosťou) krajiny s cieľom získania množstva nových vedomostí a inšpirácií pre ďalší rozvoj územia v ktorom pôsobia.

Ing. arch. Anna Kršáková, Ing. Lucia Vačoková

  «Program odbornej exkurzie»

 

Fotogaléria zo seminára: