Seminár "Zachovanie tváre a duše dediny"

Posledná aktualizácia: 10. augusta 2010

Miesto a termín konania: Teplý Vrch a okolie, august 2010

„Vidiecky človek žil v minulosti v úzkej symbióze s prírodou, tvorba ľudského obydlia a sídiel vychádzala vždy z prírodných materiálov a zákonitostí, vidiecke osídlenie bolo harmonickou súčasťou krajiny a dotváralo jej obraz. Dokážeme túto zdedenú múdrosť pochopiť, využiť a zúročiť aj v dnešnom globalizovanom svete plnom nových materiálov, technológií, tvarov, ale aj nevkusu a cudzích vzorov? Každá doba prináša nové podmienky pre život na vidieku, ktoré menia tvár vidieckych sídiel a krajiny. Bez poznania histórie a pochopenia súvislostí doterajšieho vývoja slovenského vidieka nie je možné porozumieť ani jeho budúcemu smerovaniu.“

To boli hlavné myšlienky seminára „Zachovanie tváre a duše dediny“ Slovenskej agentúry životného prostredia (Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie Banská Bystrica), ktorý je pokračovaním stretnutí a diskusií starostov a obyvateľov dedín s architektami, krajinármi, projektantami v záujme vytvorenia vízie moderného a hrdého európskeho vidieka vychádzajúceho z tradícií a miestnej identity, lokálnych zdrojov a vlastného kultúrno-historického odkazu. Konaný bol začiatkom augusta 2010 v území Mikroregiónu Teplý Vrch, so zameraním na problematiku tvorby sídelného prostredia vidieka. Program seminára bol cyklický počas dvoch dní, vždy inej skupine poslucháčov a jeden deň sa prednášajúci venovali územiu formou odbornej exkurzie.

Cieľom odborných prednášok bolo prezentovať príklady dobrej praxe z obnovy vidieckeho prostredia, ako aj jeho manažmentu a upozorniť na problémy dostavieb na dedine, úprav verejných priestranstiev vrátane zelene, zachovania krajinného rázu a charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť uplatňovanie filozofie Programu obnovy dediny aj vo všetkých projektoch obcí, pretože je reálna hrozba narušenia vidieckeho životného prostredia z dôvodu absencie akýchkoľvek kritérií orientovaných na kvalitu výstupov projektov - z titulu zachovania kultúrnej kontinuity, historickej identity a tradícií a využívania techník a technológií šetrných k životnému prostrediu a vhodných do vidieckeho prostredia. Účelom prednášok bolo cielené porovnanie danej problematiky u nás a u českých susedov.

  «Pozvánka a program seminára»

  «Správa o priebehu seminára»

 

Fotogaléria zo seminára: