Študijná cesta - máj 2007 - Kamien Slaski, Poľsko

Posledná aktualizácia: 2. júla 2010

Poľské vojvodstvo Opole, podobne ako Slovensko, oslavuje v tomto roku 10. výročie Programu obnovy dediny. Pri príležitosti tohto výročia sa konal v dedine Kamen Slaski VI. Európsky kongres obnovy dediny.

Na základe pozvania splnomocnenca pre obnovu dediny vojvodstva Opole pána Ryszarda Wilczynského a pri príležitosti kongresu zorganizovala v dňoch 24. – 26.5.2007 Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny študijnú cestu pre zástupcov slovenskej samosprávy.  Súčasťou študijnej cesty bola účasť na poľskej časti kongresu, ako aj  exkurzia po vybraných pozitívnych príkladoch obnovy dediny v Poľsku.  

24.5.2007

Po príchode do mesta Glogowek nasledoval program v dvoch obciach Rozumice a  Pilszcz, obidve patria do Gminy Kietrz.

Rozumice je obec osídlená po 2. sv. vojne obyvateľmi Ukrajiny a východného Poľska,  je situovaná na „konci sveta“ (1 km od poľsko-českých hraníc), a preto jej rozvoj stagnoval. Prisťahovaní obyvatelia totiž stále verili, že sa vrátia do svojho pôvodného kraja, preto sa o nové prostredie príliš nestarali. Až tretia generácia pochopila, že sa už domov nevráti a zmenila prístup k prostrediu. V roku 2004 sa obyvatelia zapojili už do bežiaceho procesu obnovy dediny tomto vojvodstve.  Výsledky sa dostavili zanedlho.  V roku 2006 bola obec ocenená za „Najlepší projekt obnovy dediny“ v súťaži ,,Piękna Wieś Opolska 2006” – Projekt Modernizácia sakrálneho objektu spolu s okolím.  Nasledovali projekty podporené a zrealizované v rámci POD:

 1. rekonštrukcia kostola a okolia – kostol mal pôvodne vzhľad stodoly a to z politických dôvodov, rekonštrukcia bola uskutočnená zo zbierok doma aj v zahraničí
 2. detské ihrisko – jednoduché preliezky sa altánok
 3. ruiny starého kostola - bývalý evanjelický kostol  bol počas vojny zničený a do jeho areálu 50 rokov nikto nevstúpil. Po zmene prístupu obyvateľov k svojmu prostrediu nastalo otvorenie areálu kostola a osadenie pomníka s nápisom Nikdy viac vojnu (2002)
 4. klub - miesto pre stretávanie obyvateľov a záujmových skupín, výstava miestnych výrobkov a dožinkového venca

Dedina má v súčasnosti 321 obyvateľov.

Pilszcz je obec susediaca z východu a juhu s Českou republikou, má 755 obyvateľov a vlastnú hymnu, ktorú zložil a prezentuje mladý obyvateľ dediny. V deň nášho príchodu obec začala oslavovať 10. výročie POD a potvrdila sa pohostinnosť miestnych obyvateľov. Iniciatívna skupina v obci nám predstavila nasledujúce projekty:

 1. realizácia futbalového ihriska - na mieste ruín z obdobia 2. sv. vojny
 2. projekt Kwitnace ZOO – zvieratá (sova, páv, korytnačka ...)  sú vytvorené z kvitnúcich kvetov a situované na verejných priestranstvách dediny. Je to turistická atrakcia obce a jej súčasťou je prehliadka obce na typickej Pilszczianskej trojkolke. 
 3. Námestie Roberta Schumana - projekt podporený Nadáciou Roberta Schumana (Moravská brána a Amorove zátišie). 
 4. Projekt Bezpečné miesto zábavy – priestor pre stretávanie sa detí a dospelých,  pri príležitosti našej návštevy aj prezentácia miestnych výrobkov a gastronómie (Gulasz Sobieski z Pilszcza). 

Súčasťou prehliadky obce bola návšteva goticko–renesančného kostola, v ktorom sa nachádza vzácna kópia obrazu Panny Márie Čenstochovskej zo 16. st.. Na výročie smrti pápeža Jána Pavla II. pripevnili obyvatelia k obrazu diplom za 1. miesto v súťaží Najkrajšia dedina Opolská v roku 2006.

Obec sa zúčastňuje Programu obnovy dediny od roku 1997 a je držiteľom nasledujúcich ocenení:

–        v roku 2004 získala 1. miesto v súťaži ,,Piękna Wieś Opolska” v kategórii najlepší projekt dediny: Park oddychu a rekreácie

–        v roku 2005 získala 1. miesto v súťaži ,,Piękna Wieś Opolska” v kategórii najlepší projekt dediny: Pilszczianskou cestou do minulosti

–        v roku 2006 získala titul Najkrajšia Opolská dedina a 3. miesto v súťaži ,,Piękna Wieś Opolska” v kategórii najlepší projekt dediny: Kvitnúce ZOO

 

25.5. 2007

Druhý deň pobytu sa niesol v duchu VI. Európskeho kongresu obnovy dediny v dedine Kamien Slaski. Odborným garantom kongresu bol Inštitút rozvoja vidieka a poľnohospodárstva PAN.

Na kongrese odzneli príspevky v nasledovných tematických okruhoch:

 1. téma: Obnova dediny v prístupe LEADER,
 2. téma: Obnova dediny – podstata procesu,
 3. téma: Obnova dediny – posilnenie procesu,
 4. téma: Pozitívne príklady obnovy v Poľsku s diskusnými skupinami:

v     A - Stratégia rozvoja obcí a model priebehu procesu obnovy dediny vrátane špecializácie dediny, ako aj prístup Leader

v     B - Ideálny projekt obnovy dediny a realita

v     C - Tvorba regionálnych programov obnovy dediny v kontexte možností využívania prostriedkov z Plánu rozvoja vidieka

v     D - Úloha vedy v procese obnovy dediny

Súčasťou kongresu bola aj prehliadka tradičných remesiel a predaj tradičných výrobkov a jedál. Uskutočnila sa aj prehliadka obce Kamien Slaski a sám soltýs (starosta obce) nám predstavil nasledovné projekty:

 1. obnova Sanktuaria sv. Hyjacinta a zámku – zámok bol vybudovaný na prelome 17. a 18. st., v časoch 2. sv. vojny a po nej totálne zničený, obnovený bol vďaka mnohým darcom a Nadácie poľsko-nemeckej spolupráce, je miestom narodenia sv. Hyjacinta, blahoslaveného Česlava a Bronislavy. Cirkev sprístupnila areál verejnosti pre usporadúvanie konferencií a pre možnosť rehabilitácie a oddychu v zriadených kúpeľoch Sebastianeum Silesiacum.
 2. obnova verejných priestranstiev – vodná plocha v centre obce je zrealizovaná v r. 2004 podľa štúdií študentov architektúry, úprava priečelí domov, rekonštrukcia sochy sv. Jána Nepomuckého
 3. múzeum tradícií – výroba kraslíc, výstava historických predmetov a fotografií
 4. farský cintorín – oplotenie zhotovené z miestneho kameňa
 5. základná škola s kúpaliskom a vybavenosťou  pre verejnosť, v lete tábory pre deti
 6. obnovený kláštor a zdravotné stredisko
 7. vybudovaný športovo-rekreačný komplex na cirkevnom pozemku so športoviskami, šatňami a sprchami a s výstavnou miestnosťou v bývalej stodole, s javiskom, s klubom pre deti, areál fary – otvorený pre verejnosť – Gmina zamestnala 1 človeka, ktorý spravuje zariadenia
 8. farský Kostol sv. Hyjacinta pôvodný bol z roku 1271, zrekonštruovaný, oplotenie je zhotovené z miestneho kameňa so zabudovanými reliéfmi Krížovej cesty

Dedina Kamien Slaski je prvou poľskou dedinou ocenenou v roku 2000 v Európskej súťaži dedina roka. Názov tejto obce je odvodený z množstva kameňov (vápencov), ktorý sa nachádzali na poli a ktorý ľudia použili ako stavebný materiál. Tento kameň neskôr omietli,  ale v tomto období je snaha omietku odstrániť a ukázať krásu kameňa a navrátiť pôvodný ráz dediny. Dedina má približne 1400 obyvateľov a pri príležitosti VI. Európskeho kongresu obyvatelia obce prezentovali vo svojich dvoroch tradičné remeslá tak, ako to robia pri oslavách Dožiniek.

 

26.4. 2007

Posledný deň inšpiračnej cesty sme navštívili štyri obce: Pietna, Stradunia, Radoszowy a Ostrožnica.

Pietna patrí do Gminy Krapkowice. Obec má približne 400 obyvateľov z čoho je 50 % poľskej a 50 % nemeckej národnosti. V roku 1997 obec postihla povodeň, no zároveň zjednotila obyvateľov vo vzájomnej pomoci. Od tohto roku sa obec rozvíja rýchlym tempom a pravidelne sa zúčastňuje Programu obnovy dediny. Symbolickým prvkom v dolnej časti obce je fontána vysoká 2,14 m, ktorá bola vybudovaná na pamiatku spomínanej povodne. V roku 2005 obec získala 1. miesto v súťaži Najkrajšia Opolská dedina. Zrealizovala a prezentovala nasledovné projekty:

 1. obnova verejných priestranstiev s pomníkom -  spomienka na povodeň v roku 1997
 2. agroturistické zariadenie Salve Amici
 3. Dom spotkanii – múzeum tradičných výrobkov, miestnosti pre stretávanie
 4. projektová štúdia: Koncepcia tarasu widokowego wraz z terenem rekreacyjnym spracovaná študentmi Prírodovedeckej vysokej školy vo Wroclawi – obec príkladne spolupracuje s fakultou architektúry.

Stradunia patrí do Gminy Walce. Obec má 886 obyvateľov a Programu obnovy dediny sa zúčastňuje od roku 2004. Miestnou líderkou bola prezentovaná história a súčasnosť Gminy Walce, ktorá sa nachádza v juhozápadnej časti Opolského kraja a tvorí ju 9 obcí. Obec Stradunia prezentovala nasledujúce projekty realizované v rámci POD:

 1. tenisový kurt –zrealizovaný pre záujemcov o tenis, obec každoročne organizuje tenisový turnaj o pohár Gminy Walce
 2. jaskynka Panny Márie – ide o sakrálnu drobnú architektúru  umiestnenú za kostolom

V roku 1997 bola obec postihnutá povodňou. Mottom obce je „ Nasza wieś ... Wasz świat“. Obec každoročne organizuje stretnutie motocyklistov a to pri príležitosti spomienky na povodeň.

Radoszowy patrí do Gminy Pawlowiczki, je typickou roľníckou obcou, má približne 249 obyvateľov. Programu obnovy dediny sa zúčastňuje od roku 2006 a vízia obce je vtesaná do kameňa pri vstupe do obce: „... bo tu jest nasze miejsce i jak ten las stary, wyrastamy korzeniami z samego serdca i trzymamy sie naszej wiary...“  V obci pôsobia 2 organizácie - Grupa Odnowy Wsi a OSP Radoszowy. V dedine sa nachádza kostol sv. Jadwigy, ktorý bol obnovený v roku 1929, pôvodná stavba je  z roku 1730. Kostol má obnovenú šindľovú strechu. V súčasnosti hľadá  farnosť finančné prostriedky na odstránenie eternitu, ktorým boli obložené steny v dobe socializmu. Dedina zrealizovala nasledujúce projekty:

 1. „Parížske námestie“ – obnova miesta tradičného stretávania sa mladých ľudí pri autobusovej zástavke
 2. Miesto zábavy Dolina muminkov – zrealizované detské ihrisko s miestom pre opekanie
 3. Tabule s tradičnými názvami ulíc

Ostrožnica patrí do Gminy Pawlowiczki. Privítala nás soltýs-ka a miestny p. farár. Obec má 1144 obyvateľov a POD sa zúčastňuje od roku 2004. Zrealizovala veľa projektov, medzi inými aj úpravu verejného priestranstva v centre obce a úpravu oddychovo-rekreačného priestoru pri kostole.

 

Sprievodkyňou na študijnej ceste bola pani Klaudia Kluczniok, jedna z vynikajúcich líderiek vo vojvodstve Opole.

Účastníci študijnej cesty načerpali v Poľsku mnoho inšpirácií. Znovu sa presvedčili, že obnova obce vychádza hlavne z vnútorného presvedčenia miestneho obyvateľstva a ich iniciatívy. Cieľom Programu obnovy dediny pre ďalšie obdobie v Poľsku je proces obnovy, nie peniaze. (Ryszard Wilczyňski)

Poznatky zo študijnej cesty by sme mohli zhrnúť do niekoľkých bodov:

 1. historické okolnosti daného územia vplývajú na rozvoj obce (navštívili sme osídlené územie),
 2. motorom rozvoja sú dobrovoľníci – iniciatívne skupiny a líder (líder je financovaný gminou),
 3. v každej obci sú rozvinuté partnerstvá: iniciatívne skupiny, líder, dedina, gmina, miestna škola, farnosť, záujmové spolky,
 4. strategické materiály majú stručné, vecné a finančne nenáročné,
 5. iniciatívne skupiny spolu s  lídrom a ďalšími partnermi hľadajú potenciál obce, dobré nápady a možnosti pre ďalší rozvoj obce, hľadajú jedinečnosť a špecializáciu obce,
 6. dedina sa snaží zarábať si na ďalšie rozvojové aktivity, nečakať na peniaze – „nezakopať talenty, ale rozmnožiť ich“ ,
 7. „Najväčšia blbosť: keby sme mali peniaze, urobili by sme to“ (Ryszard Wilczyňski),
 8. o pridelení európských prostriedkov v rámci POD rozhoduje gmina (v prípade Poľska je POD financované z miestnych zdrojov a prostriedkov EÚ),
 9. proces získavania európskych finančných prostriedkov zabrzdil plán rozvoja obcí,  obce sa sústredili len na za získavanie peňazí (to je povinnosť úradníkov),
 10. obyvatelia sa vyznačujú skromnosťou, tešia  z každej aj tej najmenšej zrealizovanej aktivity.

 

Kongres sa končil slovami: „Do zabacienia pri obnowe wsi“ (Do videnia pri obnove dediny)

 

Poznámka: Gmina je územie zahrňujúce strediskovú obec a niekoľko menších obcí

 

Fotogaléria zo študijnej cesty: