Študijná cesta - október 2007 - Modrá, Česká republika

Posledná aktualizácia: 2. júla 2010

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Školou vesnice Modrá zorganizovala v dňoch 3.-5. októbra 2007 už „n-tú“ inšpiračnú školu vidieka – odborný slovensko-český seminár, ktorý bol zameraný na tému „Starostlivosť o vidiecku krajinu“. Projekt bol finančne podporený z Environmentálneho fondu, zrealizovaný v rámci Implementácie Európskeho dohovoru o krajine. Seminára sa zúčastnilo 29 účastníkov – zástupcovia miestnych samospráv, Krajského stavebného úradu v Košiciach, zástupca architektonického ateliéru Trebišov, zástupkyne školstva a kultúry obce Liptovská Teplička, podpredseda Spolku pre obnovu dediny, zástupcovia SAŽP.

 

1. deň

Program prvého dňa sa začal v obci Tupesy, v Múzeu tupeskej keramiky. Majiteľ keramickej dielne nás privítal, previedol múzeom a výstavou keramiky. Hovoril o dobrej spolupráci s obcou a nakoniec sa prítomní mohli pozrieť na samotnú výrobu a maľovanie keramiky. Starosta obce p. Oldřich Vávra nás oboznámil s históriou obce a s projektom múzea. Múzeum je zriadené v tzv. „chalupe“, najstaršej v obci. Na rekonštrukciu objektu investovali značné financie, získané z projektov. Objekt múzea a priľahlý dvor využíva obec a jej obyvatelia na kultúrne podujatia a spoločenský život. Vo dvore je zriadené drevené pódium, využívané na činnosť spolkov – mužský spevácky zbor, folklórne súbory, ...

Program pokračoval príjazdom do obce Modrá, kde nás privítal starosta obce p. Miroslav Kovářík a zástupkyňa Školy vesnice p. Faltová. Príhovor starostu sa týkal dôležitosti revitalizácie krajiny, krajinno-ekologických a vodohospodárskych úprav, územnoplánovacej dokumentácie obcí a racionálneho využívania krajiny. Na rôznych príkladoch nám uviedol, že vodu treba zadržiavať tam, kde je to možné, nie je nutné stavať za každú cenu hrádze alebo z rieky či potoka v obci spraviť kanál na rýchle odvedenie vody z intravilánu. Veľmi dôležité je riešiť vodohospodárske problémy povodia ako celku. Poobede nasledovala prehliadka obce, ktorá začala príkladom vodohospodárskych úprav – rybníkmi. Obec mala problémy so záplavami, čo riešili v dávnej minulosti vybudovaním rybníkov (protipovodňová ochrana), ktoré neskôr zanikli. Znovuobnovené rybníky – 7-ročná investícia - neslúžia len ako protipovodňová ochrana, ale sú zároveň oddychovým miestom pre tunajších obyvateľov, stali sa útočiskom pre rôzne druhy vtáctva, organizujú sa tu rôzne spoločenské podujatia (jarmok MAS – konské preteky) a čo je dôležité, uplatňuje sa tu krajinotvorba (nasadené rôzne druhy stromov – v jeseni hra farieb). Obec sa drží hesla „Verejné priestranstvo musí žiť!“ Na budúci rok obec plánuje zrealizovať výstavbu ďalšieho rybníka. Okolo pozemku je už vybudovaná cyklotrasa, lemujúca jeho breh. Na tomto rybníku bude pozorovateľňa vtáctva a  popri cyklotrase vysadená ovocná aleja. Ďalšou zastávkou bol Archeoskanzen Modrá, ktorý sa nachádza v lokalite pôvodného veľkomoravského osídlenia. Archeoskanzen predstavuje ideálnu podobu slovanského opevneného sídla z doby Veľkej Moravy. Je vytvorený stavbami, zrealizovanými podľa predlohy skutočných archeologických objektov. Nadzemné časti stavieb majú charakter hypotetických rekonštrukcií, ktoré vznikli na podklade konkrétnych nálezov. Osvetlenie opevnenia skanzenu je napojené na alternatívny zdroj energie – solárne panely. V areáli sa nachádza výstava krstu pohanského vládcu v rannom stredoveku, kde sú sochy odeté do replík nasnímaných z originálu. V hornej časti skanzenu je lokalizovaná novopostavená replika ekumenického kostola – národná kultúrna pamiatka, ktorý bol rekonštruovaný do pôvodného stavu a požehnaný v roku 2000. Rekonštrukcia kostolíka bola odsúhlasená občanmi v referende a do jej realizácie bola zapojená aj verejnosť. V okolí sú vysadené vyššie a nižšie druhy drevín – podľa potrieb. Z archeoskanzenu sa účastníci presunuli do samotnej obce Modrá. Obec patrí do Mikroregiónu (MR) Buchlov. Vstup do obce zdobí svätojánsky stĺp, na ktorom sú vyryté symboly sv. Jána Krstiteľa (ovečka, hlava sťatá na podnose a osoba s palicou), znak obce a text – „Poutníče pomni každej tvůj krok ozvěnou s jiným souzní“. V obci nám starosta ukázal mnoho príkladov realizácie obnovy dediny – výsadba ovocných stromov namiesto dožívajúcich briez (betula pendula), verejné osvetlenie – solárny systém, autobusová zastávka, detské ihrisko – zrekonštruované podľa noriem EU, bývalá obecná škola prerobená na obecný dom, ktorý slúži na ubytovanie. V obci je príkladná spolupráca s architektom (obec prispieva na obnovu fasád s dodržaním pôvodnej architektúry) a mládež podchytená starostom, ktorý vedie ich skautský oddiel. Za obcou sa nachádza rozhľadňa, ktorá bola zrealizovaná v rámci náučného chodníka v spolupráci so základnou školou. Kaskádové rybníky nad obcou slúžia na chov rýb (z nich obec získava nezanedbateľnú finančnú položku, ktorú spätne investuje do obce) a hlavne ako protipovodňová ochrana. Obec má v pláne v priebehu budúceho roka odstrániť všetky stožiarové vedenia a zakáblovať ich do zeme. Po skončení prehliadky obce sme sa zúčastnili organového koncertu v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda.

V neskorých popoludňajších hodinách sa nám prihovorila Ing.arch. Kršáková, ktorá  prezradila oficiálne výsledky súťaže Dedina roka 2007 v SR, vypočuli sme si krátku prednášku na tému „Verejnosť a hodnota krajiny“. Následne sme vzhliadli prezentáciu víťaznej obce Liptovská Teplička a starosta obce Modrá nám premietol spracované DVD „Chřiby – hory lidí a mýtů“. Po vzájomnom predstavení účastníkov seminára sa ujal slova podpredseda Spolku pre obnovu dediny (SPOD) František Ďurčenka, ktorý priblížil zúčastneným činnosť a ciele Spolku, ponúkol im členstvo a zároveň ich vyzval na podporu Programu obnovy dediny na Slovensku.

Celý deň sa týkal dôležitosti revitalizácie krajiny, krajinno-ekologických a vodohospodárskych úprav, územnoplánovacej dokumentácie obcí, racionálneho využívania krajiny a zachovávania jej identity a poukazoval na potrebu plánovania a manažmentu, z ktorého vznikajú dlhodobé vízie, ktoré sú postupne realizované z rôznych zdrojov.

 

2. deň

Program druhého dňa sa začal na námestí obce Buchlovice, kde nás privítal manažér MR Buchlov – Martin König, ktorý má na starosti projekty všetkých obcí mikroregiónu a podotkol, že obce si v podávaní projektov nekonkurujú. Predstavil nám projekt rekonštrukcie námestia, ktoré bolo financované z vlastných zdrojov obce a príspevkov majiteľov budov na námestí. Ďalší projekt – Múzeum Podhradí bol financovaný z programu INTERREG IIIA v rámci cezhraničnej spolupráce so slovenskou obcou Soblahov. Budova bola pôvodne sýpka, zbrojnica a nakoniec garáže. Po zriadení múzea sú tu nainštalované predmety z histórie a zaujímavostí obcí mikroregiónu, vystavené sú mnohé propagačné materiály a funguje tu infocentrum. Poslednou zastávkou v obci bol zámok Buchlovice, postavený v rokoch 1620-1640 ako talianska neskoro renesančná vila spolu s rozľahlou záhradou s rôznymi drevinami z celého sveta. Druhý bod programu bola obec Tvarožná Lhota, nachádzajúci sa v Mikroregióne Strážnicko. Navštívili sme Múzeum Oskoruší – malé múzeum veľkého stromu. Oskoruša – Oskeruša – Ozgohruška (Sorbus domestica) je najväčší ovocný strom so šťavnatými plodmi, v dnešnej dobe ohrozený pre svoje náročné rozmnožovanie. Pôvodne nahrádzal dub (Quercus sp.), no vo voľnej krajine je strom oskoruše mohutnejší a plody sú väčšie. Strom je vhodný na výsadbu do biokoridorov, alejí a na verejné priestranstvá. Z plodov sa vyrába mušt, páli sa oskorušovica alebo sa plody zavárajú na kompót. Tieto výrobky spolu so siedmymi druhmi bylinkového čaju tvoria regionálne produkty MR. Po prehliadke múzea sme navštívili salaš Travičná, ktorý je typickou ukážkou šetrného rozvoja cestovného ruchu. Našli sme tu menšie múzeum, praktickú environmentálnu výchovu pre deti, náučný chodník a arborétum drevín. Nasledujúcou zastávkou bola rekreačná oblasť Lučina (nachádza sa tu približne 1000 chát), kde bolo poukázané na problémy s odpadmi, na strety záujmov ochrany prírody a cestovného ruchu. V RO Lučina je vybudované infocentrum, parkovisko (poplatok za parkovisko je jediným príjmom obce z RO) a náučné chodníky. Stret záujmov ochrany prírody a CR vyriešili vybudovaním menšej nádrže pre žaby a ryby, ktorá je prepojená s väčšou nádržou, určenou na rekreáciu. Takto vznikla mokraď s regulovaným nápustom a prirodzene sa tu vyskytli aj vzácne druhy rastlín. Poslednou zastávkou 2. dňa bola obec charakteristická siluetami bielomodrých priečelí vínnych pivníc, zasadená na úpätí svahov porastených vínnou révou a ovocnými stromami – obec Petrov-Plže. V tejto Pamiatkovej rezervácii architektúry sa momentálne nachádza 78 pivničiek, ktoré doteraz slúžia svojmu pôvodnému účelu, t.j. ukladaniu vína a sčasti tiež jeho spracovaniu. Z dôvodu vysokej návštevnosti pivníc boli v tejto časti obce vybudované verejné sociálne zariadenia približne za 2 mil. Kč.

Večer druhého dňa bol spríjemnený cimbalovou muzikou a návštevou zástupcov 2 moravských mikroregiónov – MR Bystrička a MR Moravskoberounsko. Prebehla vzájomná výmena skúseností a neviazaná konverzácia.

Tento deň bol zameraný najmä na ukážky využívania krajiny vo vzťahu k cestovnému ruchu (šetrný cestovný ruch), zachovávania historických krajinných štruktúr, tvorbu a distribúciu regionálnych produktov a na ukážky mikroregionálnej  a cezhraničnej spolupráce a spoločných projektov.

 

3. deň

Tretí a zároveň záverečný deň mal na programe návštevu len jednej obce – obce Blatnička. Obec patrí do MR Ostrožsko a v roku 1990 bola oddelená od obce Blatnica. Ide o obec typicky poľnohospodársku a vinársku, s kompletnou infraštruktúrou. Starostka obce nás privítala v budove bývalej školy, terajšom zrekonštruovanom Středisku školy lidové tvořivosti a řemesel, oboznámila nás s históriou obce, s projektmi, ktoré boli úspešne zrealizované. Obec začala a aj úspešne pokračuje s pozemkovými úpravami, úspešná bola aj v projektoch cezhraničnej spolupráce (INTERREG IIIA). No nielen obec je úspešná, darí sa aj jednotlivcom – napr. podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva získal grant na realizáciu zavlažovacieho systému. Jedným z úspešných projektov bola aj rekonštrukcia spomínaného Strediska školy ľudovej tvorivosti a remesiel, ktoré momentálne zamestnáva 19 pracovníčok. Na 1. poschodí strediska je zriadená výstavka z činnosti obce, ktorá sa každé 2 mesiace aktualizuje. Aktuálna výstava je zameraná na vinobranie a na výchovný proces mládeže. Na prízemí sú zriadené dielne na výrobu ľudových krojov a čistiareň. Stredisko sa nezaoberá iba šitím krojov na mieru, ale zároveň vytvára dokumentáciu krojov, spolupracuje s archívmi, múzeami a etnografmi, pre záujemcov vyrába krojované bábiky a darčekové predmety. Tento projekt bol zložený z 2 projektov – investičný a neinvestičný (kurzy, školenia...) a bol rozdelený na 4 etapy, celkovo naň získali cca 4 mil. Kč. Obec sa ešte môže pochváliť knihou kuchárskych receptov vydanou v rámci cezhraničnej spolupráce s rakúskymi partnermi a vydaným CD nosičom s ľudovou hudbou.

Záverečný deň bol zameraný na ukážky spolupráce obce s jej obyvateľmi, kultúrno-spoločenského diania v obci, MÚSES v rámci pozemkových úprav, krajinných koncepcií a ekostabilizačných opatrení.

 

Účastníci študijnej cesty na záver skonštatovali, že načerpali mnoho inšpirácií a podnetov nielen čo sa týka úprav verejného priestranstva alebo skrášľovania obce. Znovu sa presvedčili o dôležitosti revitalizácie krajiny, krajinno-ekologických a vodohospodárskych úpravách, územnoplánovacích dokumentáciách obcí, rozumného využívania a zachovania identity krajiny. No hlavne sa presvedčili o tom, že obnova obce vychádza predovšetkým z vnútorného presvedčenia a iniciatívy miestneho obyvateľstva. Všetci účastníci sa zhodli, že škola obnovy dediny má svoj význam, že ju treba organizovať častejšie a že platí staré známe príslovie „Radšej 1-krát vidieť ako 100-krát počuť“.

Ing. Lucia Vačoková

  «Vyhodnotenie dotazníka zo študijnej cesty»

 

Fotogaléria zo študijnej cesty: