Výstava Agrokomplex 2010

Posledná aktualizácia: 13. septembra 2010

Slovenská agentúra životného prostredia privítala opakovanú ponuku Agentúry pre rozvoj vidieka Nitra prezentovať svoju činnosť na 37. ročníku Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2010 v expozícii „Regióny Slovenska“. Výstava prebiehala v dňoch 19. - 22. augusta 2010.

Agrokomplex 2010

Zameranie výstavy:

Hlavnou ideou bolo prezentovať smerovanie rozvoja vidieka v súlade s európskym trendom zachovania identity sídiel, krajiny a kultúry vidieka a obnovy jeho tradícií, s hlavným cieľom vytvoriť také ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych aktivít, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, udržiavanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodárenia s využitím domácich zdrojov.

Priebeh výstavy:

Na neveľkej plošnej výmere bola umiestnená panelová výstava týkajúca sa poradenstva, odborných dokumentácií a monitoringu realizácií POD, inšpiračné materiály a brožúry so základnými informáciami o POD, súťaži Dedina roka, Inšpiračnej škole vidieka a Európskom dohovore o krajine, Enviromagazíny, ponuka stredísk environmentálnej výchovy SAŽP a informácie o činnosti a poslaní SAŽP. Odborné poradenstvo ku konkrétnym problémom bolo záujemcom poskytnuté odbornými pracovníkmi priamo v priestoroch expozície.

Agrokomplex 2010

Výsledky výstavy:

Najväčší záujem bol o vzdelávanie v oblasti obnovy dediny, s čím súvisel dopyt po plagátoch s inšpiráciami pre obnovu dediny. Zainteresovaní žiadatelia o dotácie POD sa zaujímali hlavne o termín, podmienky a dotačné tituly POD na rok 2011. Tí tvorili aj najväčšiu skupinu záujemcov o odborné informácie. Početné otázky smerovali ku konkrétnym príkladom možností financovania jednotlivých aktivít.

Inšpirácie do budúcnosti:

Vzhľadom na množstvo detských návštevníkov je potrebné zamyslieť sa nad prípravou náučných  materiálov s problematikou výchovy k hodnotám vidieckej krajiny a kultúry pre deti a mládež.