Dni vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 8. júna 2016

V priebehu dní 25. - 30. júna 2015 prebiehal 15. ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky. Organizátorom podujatia bol Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SR) v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Počas otvorenia sa predstavila aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Prezentovala svoje úspešné projekty a súťaže, ktoré úzko súvisia s rozvojom vidieka na Slovensku. Podujatie otvoril predseda NR SR Peter Pellegrini.

Prvým z prezentovaných projektov bol Program obnovy dediny (POD), ktorý SAŽP zastrešuje od roku 1998. Bola predstavená história programu, oprávnení žiadatelia, podporované činnosti, možnosť zapojenia sa do programu, dôležité termíny, štatistika POD. Zúčastnených hostí zaujímal spôsob zapojenia sa do dotačného programu, hodnotitelia jednotlivých projektov a podporované aktivity. V rámci diskusie ocenili počet zapojených obcí do programu a tiež samotnú myšlienku programu.

Zástupcovia SAŽP tiež predstavili Súťaž Dedina roka. Prítomní získali informácie o vyhlasovateľoch a partneroch súťaže, podmienkach účasti v súťaži, o súťažných kategóriách a hodnotených oblastiach, o procese hodnotenia, práve reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny a aktuálnom 8. ročníku. V čase konania podujatia prebiehalo hodnotenie prihlásených obcí členmi hodnotiacej komisie a internetové hlasovanie verejnosti o "naj" obec.  

Ďalšie projekty, ktoré predstavila SAŽP, boli Európsky dohovor o krajine a Cena Slovenskej republiky za krajinu. Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestné vyznamenanie pre subjekty, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Cieľ udeľovania ceny je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnej a udržateľnej starostlivosti o krajinu. Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvý ročník na národnej úrovni bol rok 2010. Aktuálnym laureátom Ceny Slovenskej republiky za krajinu je obec Liptovská Teplička pre rok 2014 so svojím projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný na Cenu Rady Európy za krajinu viac podrobností je na www.cenazakrajinu.sk.

Vo výstavných priestoroch NR SR na Západnej terase Bratislavského hradu sa okrem aktivít SAŽP prezentovala aj Kampaň Európskeho vidieckeho parlamentu 2015, príprava Národného projektu sociálnej ekonomiky pre vidiek, spolok slovenských žien Živena, občianske združenia Seniorské informačné centrum a Brániť sa oplatí Slovensko, Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr, Detvianska umelecká kolónia, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s projektom Vidiecka univerzita tretieho veku. Hlavnou udalosťou prvého dňa podujatia bolo slávnostné podpisovanie zmlúv v sieti VIPA SK s novými partnermi.

Fotogaléria z podujatia: