Od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung – ďalej len ARGE) súťaž o „Európsku cenu obnovy dediny“.

Slovenská republika ako člen tohto medzinárodného pracovného spoločenstva v roku 2002 prvýkrát vyslala svojho reprezentanta – víťaza národnej súťaže, ktorá u nás nesie názov „Dedina roka“. Bola to obec Soblahov z okresu Trenčín, v roku 2004 to bola obec Hrušov z okresu Veľký Krtíš ako víťaz súťaže Dedina roka 2003, v roku 2006 obec Vlachovo z okresu Rožňava ako Dedina roka 2005 a v roku 2008 obec Liptovská Teplička z okresu Poprad ako Dedina roka 2007.

Reprezentovanie Slovenskej republiky je náročné, obce musia splniť súťažné podmienky Európskeho ARGE týkajúce sa realizácie komplexnej škály obnovy dediny v súvislosti s mottom súťaže. Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa vždy nesie v duchu motta európskej súťaže, pričom sa v prvom rade hodnotí ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvalo udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti.

Hlavnými cieľmi obnovy dediny je posilnenie a integrácia poľného a lesného hospodárstva v regionálnom kontexte, zachovanie a rozvoj tradičných miestnych remeselných zručností, ekologicky únosné zachádzanie s vodami a energiami (zdroje, využívanie, nakladanie s odpadmi), ako aj využívanie druhotných surovín, symbióza hodnotného starého a nového moderného stavebného fondu, ako aj miestne typický a zdrojovo transparentný rozvoj sídla, rozvoj a udržiavanie kultúrnej krajiny v ekologických súvislostiach, posilnenie identity a sebauvedomenia obyvateľov dediny, najmä prostredníctvom kultúrnych iniciatív a ďalšieho vzdelávania priamo v dedine, znovuoživenie tradičných a udržanie súčasných kultúrnych a sociálnych hodnôt a ustanovizní až po zapojenie všetkých generácií, pohlaví, národností, rovnako ako zdravotne postihnutých na hospodárskom, spoločenskom a kultúrnom živote obce. 

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia pod gesciou Ministerstva životného prostredia SR, s podporou Environmentálneho fondu a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.

Predmet súťaže a zameranie hodnotených oblastí:

1.       Dedina ako hospodár

existencia podnikov, závodov a iných hospodárskych zariadení, súčinnosť poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a obce, ekologicky únosné a racionálne využívanie a zaobchádzanie so zdrojmi a surovinami a ich využitie v miestnej výrobe

2.       Dedina ako maľovaná

rozsah obnovených objektov, súlad starého s novým, čitateľný prejav stavebného poriadku so snahou rešpektovania regionálnej architektúry v novej výstavbe , zeleň v obci, vzhľad obce, čistota, vizuálny dojem,  ochrana životného prostredia

3.       Dedina ako klenotnica

rozsah kultúrnych hodnôt, kultúrne aktivity, miestna  hrdosť, zachovanie tradícií, zvykov a zručností, existencia pôvodných architektonických a urbanistických charakteristík, atmosféra a originalita, ochrana prírody, biologicky a ekologicky cenné lokality

4.       Dedina ako pospolitosť

rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmovej činnosti, podmienky pre stretávanie, sociálne služby a charita, dôchodcovia a mládež, šport a oddych, marginalizované skupiny, výchova, vzdelávanie a osveta, komunikácia a práca s ľuďmi, občianska angažovanosť a  spolupráca

5.       Dedina ako partner

existujúce dokumenty, partnerstvá, uplatnené metódy a stratégie v rozvoji a postupnosť zabezpečovania trvaloudržateľného rozvoja, spolupráca obce s partnermi v území, nadobecná spolupráca, prekračovanie hraníc, odovzdávanie skúseností, budovanie vzťahov

6.       Dedina ako hostiteľ

existencia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie zariadenia, zariadenia doplnkových služieb s využitím prvkov miestneho koloritu),  pohostinnosť, sprístupnenie zaujímavostí, informácie, priestorové informačné značenie, propagácia, zariadenia pre šport a oddych, náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, oddychové miesta

 

Časový harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže:           dňom zverejnenia v Obecných novinách (10. týždeň,  nepárny rok)

Uzávierka prihlášok obcí:   apríl

Hodnotenie obcí:                 máj - september

Vyhlásenie výsledkov:         september

Slávnostné odovzdávanie ocenení:      október

 

Podmienky účasti:

Súťažiace obce musia:

  • prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých šiestich hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikroregión),
  • na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach mať k dispozícii koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľného rozvoja a charakterizované víziou, fantáziou a odvahou,
  • dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami a stratégiami, ako sú zvýšené vlastné iniciatívy a účasť obyvateľstva, dialóg politikov, expertov a vlastníkov s obyvateľmi, zvláštny dôraz na kooperácie v susedskom a komunálnom partnerstve,
  • v termíne zaslať prihlášku a kompletne vyplnené všetky oblasti hodnotenia na Sekretariát pre POD

 

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčastnili minulých ročníkov súťaže, okrem víťazných držiteľov titulu „Dedina roka“ .

 

Hodnotenie súťaže:

Do súťaže sa obce prihlasujú samé alebo impulz na prihlásenie môže dať ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a predpísaného formulára podľa jednotlivých oblastí hodnotenia zo strany obce. Podklady obcí sú následne predmetom hodnotenia menovanej komisie, ktorá pozostáva zo zástupcov Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR, Spolku pre obnovu dediny, Združenia miest a obcí na Slovensku, Agentúry pre rozvoj vidieka, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Vidieckeho parlamentu na Slovensku, Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Národného osvetového centra a zástupcu regionálnej samosprávy podľa príslušnosti obce v rámci kraja.

Predmet hodnotenia:

komplexnosť vyplnenia prihlášky
komplexnosť vyplnenia formulára za 6 oblastí hodnotenia
predmet hodnotenia    - stupeň / významnosť plnenia cieľov obnovy dediny
                                    - uplatnené metódy a techniky práce
podporné prílohy a fotodokumentácia
 

Vyhlásenie výsledkov súťaže: 

Výsledky súťaže sú zverejnené v septembri. Ceny súťaže „Dedina roka” sú čestné, udeľuje ich minister životného prostredia vo víťaznej obci počas záverečnej slávnosti. Okrem 6 ocenení v súťažných kategóriách môže byť udelená osobitná cena ministra ŽP „Za starostlivosť o životné prostredie“. Komisia môže navrhnúť a udeliť aj ďalšie ocenenia podľa aktuálnej situácie.

Ocenené obce majú nárok na dotáciu v nasledujúcom roku z Programu obnovy dediny a zároveň sú prezentované v rámci projektu Spolku pre obnovu dediny Inšpiračná škola vidieka, a na konferenciách, seminároch a výstavách organizovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci Programu obnovy dediny.

Obec, ktorá preukáže najlepšie komplexné výsledky vo všetkých hodnotených oblastiach, získa titul „Dedina roka” a s ňou právo reprezentovať Slovenskú republiku v európskej súťaži v nasledujúcom roku.

Ďalší ročník súťaže Dedina roka bude vyhlásený začiatkom roka 2011.